C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.7 | N°4 | Year 2017 (full pdf )

Content

Editorial
Iztok Devetak (pdf )


VARIA

Foreign Language Learning and Identity Reconstruction: Learners’ Understanding of the
Intersections of the Self, the Other and Power
Učenje tujih jezikov in rekonstrukcija identitete: razumevanje presečišča jaza, drugega in moči
Seyyed Hatam Tamimi Sa’d (pdf )

Elementary and Secondary School Students’ Perceptions of Teachers’ Classroom Management Competencies
Pogledi učencev osnovnih in srednjih šol na učiteljeve kompetence vodenja razreda
Jana Kalin, Cirila Peklaj, Sonja Pečjak, Melita Puklek Levpušček and Milena Valenčič Zuljan (pdf )

Multicultural Education vs. Implicit and Explicit Ethnocentric Education: Text Analysis of a Contemporary Israeli Value Education Program
Multikulturna edukacija: implicitna in eksplicitna etnocentrična edukacija – vsebinska analiza sodobnega izraelskega programa za vzgojo za vrednote
Roni Reingold and Sara Zamir (pdf )

Pre-Service Preschool Teachers’ Beliefs about Foreign Language Learning and Early Foreign Language Teaching in Slovenia
Prepričanja študentov predšolske vzgoje o učenju in zgodnjem poučevanju tujega jezika v Sloveniji
Mateja Dagarin Fojkar and Darija Skubic (pdf )

In Search of Teaching Quality of EFL Student Teachers through Teaching Practicum: Lessons from a Teacher Education Program
V iskanju kakovosti poučevanja prihodnjih učiteljev angleščine kot tujega jezika med pedagoško prakso: program izobraževanja učiteljev
Siti Nurul Azkiyah and Amirul Mukminin (pdf )

Primary School Student Teachers’ Perceived and Actual Knowledge in Biology
Predstava bodočih učiteljev razrednega pouka o njihovem znanju biologije in njihovo dejansko znanje biologije
Yli-Panula Eija, Jeronen Eila and Nonmanut Pongsakdi (pdf )

Exploring the Link between Achievement Goals, Motivation, and Parental Expectations among University Students in Kosovo
Ugotavljanje povezav med cilji dosežkov, motivacijo in pričakovanji staršev študentov na Kosovu
Albulene Grajcevci and Arif Shala (pdf )

Participation in Decision-making in Class: Opportunities and Student Attitudes in Austria and Slovenia
Možnosti in želje učencev v Avstriji in Sloveniji po soodločanju pri pouku
Monika Mithans, Milena Ivanuš Grmek and Branka Čagran (pdf )

Changes in Beliefs Regarding Good Teachers and the Characteristics of Child Development of Primary Education Students
Spremembe prepričanj študentov razrednega pouka o dobrem učitelju in značilnostih otrokovega razvoja
Helena Smrtnik Vitulič and Irena Lesar (pdf )

Cooperation between Parents and Preschool Institutions through Different Concepts of Preschool Education
Sodelovanje med starši in vzgojitelji v različnih konceptih predšolske vzgoje
Sanja Berčnik and Tatjana Devjak (pdf )


Reviews

Mary Hayden and Jeff Thomson (Eds.), International Schools: current issues and future prospects, Oxford: Symposium books, 2016; 240 pp.: ISBN 978-1-873927-92-2
Mirko Mrčela (pdf )

Vivian Cook and Li Wei (Eds.), The Cambridge Handbook of Linguistic Multi-competence, Cambridge: Cambridge University Press, 2016; 562 pp.: ISBN 978-1-107-05921-4
Gabrijela Petra Nagode (pdf )

en/cepsj.txt · Last modified: 09:17 04.01.2018 by psjstr01
Trace: en