Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:volumes:2012-vol2-no3 [15:00 19.11.2012] (current)
psjstr01 created
Line 1: Line 1:
 +== C·E·P·S Journal ==
 +**Center for Educational Policy Studies Journal**
  
 +ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
 +Publication frequency: 4 issues per year
 +Subject: Teacher Education, Educational Science 
 +Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana
 +
 +**Issue - Vol.2 | N°3 | Year 2012** (full pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2_3/cepsj_2_3_full.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +== Contents ==
 +
 +Editorial
 +<fc #800000>Karmen Pižorn</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2_3/cepsj_2_3_pp5_editorial.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +------------------------
 +
 +== Focus ==
 +
 +Current Policy Issues in Early Foreign Language Learning
 +//Aktualne dileme politik na področju zgodnjega učenja tujih jezikov//
 +<fc #800000>Janet Enever</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2_3/cepsj_2_3_pp9_enever.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Teacher Development in Slovenia for Teaching Foreign Languages at the Primary Level
 +//Izobraževanje učiteljev za poučevanje tujih jezikov v osnovni šoli v Sloveniji//
 +<fc #800000>Mihaela Brumen and Mateja Dagarin Fojkar</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2_3/cepsj_2_3_pp27_brumen etal.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Attitudes and Motivation in Early Foreign Language Learning
 +//Odnos in motiviranost mlajših učencev do učenja tujega jezika//
 +<fc #800000>Jelena Mihaljević Djigunović</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2_3/cepsj_2_3_pp55_mihaljevic djigunovic.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +A Validation Study of the National Assessment Instruments for Young English Language Learners in Norway and Slovenia
 +//Študija ugotavljanja veljavnosti dveh nacionalnih preizkusov znanja iz angleščine kot tujega jezika pri mlajših učencih na Norveškem in v Sloveniji//
 +<fc #800000>Karmen Pižorn and Eli Moe</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2_3/cepsj_2_3_pp75_pizorn etal.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]]) 
 +
 +Constructing Meaning in Interaction through Picture Books
 +//Konstruiranje pomena pri interakciji s slikanicami//
 +<fc #800000>Réka Lugossy</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2_3/cepsj_2_3_pp97_lugossy.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Reading Ability, Reading Fluency and Orthographic Skills: The Case of L1 Slovene English as a Foreign Language Students
 +//Bralna spretnost, tekočnost branja in pravopisne spretnosti pri tujem jeziku – angleščini – pri slovenskih učencih//
 +<fc #800000>Florina Erbeli and Karmen Pižorn</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2_3/cepsj_2_3_pp119_erbeli etal.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Researching Oral Production Skills of Young Learners
 +//Raziskovanje spretnosti govornega izražanja mlajših učencev//
 +<fc #800000>Magdalena Szpotowicz</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2_3/cepsj_2_3_pp141_szpozowicz.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +----------------------------------
 +
 +== Varia ==
 +
 +Character Strengths and Life Satisfaction of Slovenian In-service and Pre-service Teachers
 +//Vrline in osebnostne moči učiteljev in bodočih učiteljev ter zadovoljstvo z življenjem//
 +<fc #800000>Polona Gradišek</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2_3/cepsj_2_3_pp167_gradisek.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +--------------------------------------
 +
 +== Reviews ==
 +
 +Kormos, J. and Smith, A. M., Teaching Languages to Students with Specific Learning Differences
 +<fc #800000>Florina Erbeli</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_2_3/cepsj_2_3_pp181_rev1.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
en/volumes/2012-vol2-no3.txt · Last modified: 15:00 19.11.2012 by psjstr01
Trace: