C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Issue - Vol.2 | N°4 | Year 2012 (full pdf )

Contents

Editorial
Pavel Zgaga (pdf )


Focus

The Complexity of Policy Mirroring: The Connection between International and Slovenian Higher Education Policy Discourse
Kompleksnost prenosa diskurzov v politike: povezava mednarodnih in slovenskih diskurzov visokošolskih politik
Janja Komljenovič (pdf )

Failure of the Croatian Higher Education Reform
Neuspešno reformiranje hrvaškega visokega šolstva
Zoran Kurelić and Siniša Rodin (pdf )

Policy and Prediction: The Case of Institutional Diversity in Romanian Higher Education
Politike in predvidevanje: primer institucionalne raznolikosti romunskega visokega šolstva
Lazăr Vlăsceanu and Marian-Gabriel Hâncean (pdf )

Teacher Education Reforms between Higher Education and General Education Transformations in South-Eastern Europe: Reviewing the Evidence and Scoping the Issues
Reforme izobraževanja učiteljev med transformacijami visokega in splošnega izobraževanja v jugovzhodni Evropi: pregled stanja in prikaz problemov
Nataša Pantić (pdf )

The “New Doctorate” in Austria: Progress toward a Professional Model or Status Quo?
»Novi doktorat« v Avstriji: razvoj v smeri profesionalnega modela ali status quo?
Hans Pechar, Gülay Ates and Lesley Andres (pdf )


Varia

The Relationship between Social Gender and the World of Values in Higher Education
Razmerje med družbenim spolom in svetom vrednot v visokem šolstvu
Veronika Bocsi (pdf )


Reviews

Mark Bray, Confronting the Shadow Education System: What Government Policies for What Private Tutoring?
Katarina Aškerc and Romina Plešec Gasparič (pdf )

en/volumes/2012-vol2-no4.txt · Last modified: 16:44 20.12.2012 by psjstr01
Trace: 2012-vol2-no4