Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:volumes:2013-vol3-no1 [09:04 29.03.2013] (current)
psjstr01 created
Line 1: Line 1:
 +== C·E·P·S Journal ==
 +**Center for Educational Policy Studies Journal**
  
 +ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
 +Publication frequency: 4 issues per year
 +Subject: Teacher Education, Educational Science 
 +Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana
 +
 +**Issue - Vol.3 | N°1 | Year 2013** (full pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_1/cepsj_3_1_full.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +== Contents ==
 +
 +Editorial
 +<fc #800000>Iztok Devetak and Janez Krek</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_1/cepsj_3_1_pp5-8-editorial.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +------------------------
 +
 +== Focus ==
 +
 +Competences for Education for Sustainable Development in Teacher Education
 +//Kompetence za poučevanje za trajnostni razvoj na področju izobraževanja učiteljev//
 +<fc #800000>Franz Rauch and Regina Steiner</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_1/cepsj_3_1_pp9-24-Rauch et al.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Respect for Nature – A Prescription for Developing Environmental Awareness in Preschool
 +//Spoštovanje narave – pristop, ki lahko uspešno razvija naravovarstveno zavedanje otrok v predšolskem obdobju//
 +<fc #800000>Eva Ärlemalm-Hagsér</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_1/cepsj_3_1_pp25-44-Arlemalm-Hagser.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Live What You Teach & Teach What You Live: Student Views on the Acceptability of Teachers’ Value-Related Statements about Sustainability and Climate Change
 +//Živi tisto, kar poučuješ, in poučuj tisto, kar živiš: pogledi študentov na sprejemljivost učiteljevih vrednotno orientiranih izjav o trajnosti in podnebnih spremembah//
 +<fc #800000>Gregor Torkar</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_1/cepsj_3_1_pp45-58-Torkar.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Using Participatory Action Research to Develop a Course Module on Education for Sustainable Development in Pre-Service Chemistry Teacher Education
 +//Uporaba akcijskega raziskovanja z udeležbo pri razvoju učnega modula za izobraževanje za trajnostni razvoj pri bodočih učiteljih kemije//
 +<fc #800000>Mareike Burmeister and Ingo Eilks</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_1/cepsj_3_1_pp59-78-Burmeister et al.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Visual Art Education: Between Spatial Sustainable Development and the Image of Architecture
 +//Likovna vzgoja: med prostorskim trajnostnim razvojem in podobo arhitekture//
 +<fc #800000>Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_1/cepsj_3_1_pp79-96-Tomsic Cerkez.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +----------------------------------
 +
 +== Varia ==
 +
 +Contemporary Art and Citizenship Education: The Possibilities of Cross-Curricular Links on the Level of Content
 +//Sodobna umetnost in državljanska vzgoja – vprašanje mogočih medpredmetnih povezav na vsebinski ravni (prevod prispevka)//
 +<fc #800000>Metoda Kemperl</fc> (pdf-eng [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_1/cepsj_3_1_pp97-117-Kemperl.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])(pdf-slo [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_1/cepsj_3_1_pp118-138-Kemperl_slo.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +--------------------------------------
 +
 +== Reviews ==
 +
 +Iztok Devetak, Providing High Quality Science Knowledge Using Submicrorepresentations [Zagotavljanje kakovostnega znanja naravoslovja s pomočjo submikroreprezentacij]
 +<fc #800000>Jasmina Kolbl</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_1/cepsj_3_1_pp139-142-Kolbl.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
en/volumes/2013-vol3-no1.txt · Last modified: 09:04 29.03.2013 by psjstr01
Trace: