C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.3 | N°2 | Year 2013 (full pdf )

Contents

Editorial
Alenka Kobolt and Antonija Žižak (pdf )


Focus

Pre-Primary Education of Roma Children in Serbia: Barriers and Possibilities
Predšolska vzgoja romskih otrok v Srbiji: ovire in možnosti
Sunčica Macura-Milovanović (pdf )

School and the Cultural-Heritage Environment: Pedagogical, Creative and Artistic Aspects
Šola in kulturna dediščina okolja: pedagoški, ustvarjalni in umetniški vidik
Hicela Ivon and Dubravka Kuščević (pdf )

A Croatian Study of Practitioners’ and Kindergarten Teacher Students’ Opinions of their Role in Children’s Lives
Hrvaška raziskava mnenj vzgojiteljev in študentov predšolske vzgoje o njihovi vlogi v življenju otrok
Renata Miljević-Riđički, Tea Pahić and Marija Šarić (pdf )

Community Resilience and the Fulfilment of Child Rights in the Family, School and Community
Odpornost skupnosti ter uresničevanje otrokovih pravic v družini, šoli in v skupnosti
Arijana Mataga Tintor (pdf )

Some Aspects of Collaboration in Inclusive Education – Teachers’ Experiences
Izbrani vidiki sodelovanja v inkluzivnem izobraževanju – izkušnje učiteljev
Dejana Bouillet (pdf )

The Establishment of School Social Work in Austria – From a Project to a Regular Offer
Vzpostavitev socialnega svetovalnega dela v avstrijskih šolah – od projekta do redne ponudbe
Arno Heimgartner and Stephan Sting (pdf )

Towards a Concept of Parental Authority in Adolescence
O konceptu starševske avtoritete v adolescenci
Metka Kuhar and Herwig Reiter (pdf )


Varia

Life-Cycle Thinking in Inquiry-Based Sustainability Education – Effects on Students’ Attitudes towards Chemistry and Environmental Literacy
Življenjski krog izdelkov in učenje z raziskovanjem za trajnostni razvoj – vpliv na odnos učencev do kemije in okoljska pismenost
Marianne Juntunen and Maija Aksela (pdf )


Reviews

Dewey, J. (2012). The School and Society Šola in družba. Afterword studies by Slavko Gaber and Ana Pešikan
Blaž Zabel (pdf )

en/volumes/2013-vol3-no2.txt · Last modified: 13:34 28.06.2013 by psjstr01
Trace: 2013-vol3-no2