C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.3 | N°3 | Year 2013 (full pdf )

Contents

Editorial
Mojca Čepič (pdf )


Focus

Do Learning Activities Improve Students’ Ability to Construct Explanatory Models with a Prism Foil Problem?
Ali različne aktivnosti pri učenju lahko izboljšajo sposobnost dijakov pri konstruiranju razlagalnega modela pri problemu prizmatične folije?
Mihael Gojkošek, Josip Sliško and Gorazd Planinšič (pdf )

Changing University Students’ Alternative Conceptions of Optics by Active Learning
Spreminjanje alternativnih pojmovanj v optiki z aktivnim učenjem pri študentih
Zalkida Hadžibegović and Josip Sliško (pdf )

Competencies in Science Teaching
Kompetence v poučevanju naravoslovja
Leopold Mathelitsch (pdf )


Varia

Outdoor Motor Play: Analysis, Speculations,Research Paths
Gibalne igre na prostem: analiza, predvidevanja, raziskovalne poti
Andrea Ceciliani and Alessandro Bortolotti (pdf )

The Benefits of Management and Organisation: A Case Study in Young Language Learners’ Classrooms
Prednosti vodenja in organizacije razreda: študija primera poučevanja jezika mlajših učencev
Christina Nicole Giannikas (pdf )

European Higher Education Area and the Introduction of a Quality Assurance Program in Greek Universities: Is Policy-Oriented Learning Present?
Evropski visokošolski prostor in vpeljava programa za zagotavljanje kakovosti na grških univerzah – ali obstaja produkcija s politikami usmerjenega učenja?
George Stamelos and Aggelos Kavasakalis (pdf )


Reviews

Warburton, N. (2012). Vprašanje umetnosti [The Art Question]. Afterword study by Marjan Šimenc
Blaž Zabel (pdf )

en/volumes/2013-vol3-no3.txt · Last modified: 16:26 25.09.2013 by psjstr01
Trace: 2013-vol3-no3