Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:volumes:2013-vol3-no3 [16:25 25.09.2013]
psjstr01 created
en:volumes:2013-vol3-no3 [16:26 25.09.2013] (current)
psjstr01
Line 6: Line 6:
 Subject: Teacher Education, Educational Science  Subject: Teacher Education, Educational Science 
 Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana
 +
 +**Vol.3 | N°3 | Year 2013** (full pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_3/CEPS_Journal_3-3_2013.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +== Contents ==
 +
 +Editorial
 +<fc #800000>Mojca Čepič</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_3/cepsj_pp_5-8_editorial.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +------------------------
 +
 +== Focus ==
 +
 +Do Learning Activities Improve Students’ Ability to Construct Explanatory Models with a Prism Foil Problem?
 +//Ali različne aktivnosti pri učenju lahko izboljšajo sposobnost dijakov pri konstruiranju razlagalnega modela pri problemu prizmatične folije?//
 +<fc #800000>Mihael Gojkošek, Josip Sliško and Gorazd Planinšič</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_3/cepsj_pp_9-28_Gojkosek.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Changing University Students’ Alternative Conceptions of Optics by Active Learning
 +//Spreminjanje alternativnih pojmovanj v optiki z aktivnim učenjem pri študentih//
 +<fc #800000>Zalkida Hadžibegović and Josip Sliško</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_3/cepsj_pp_29-48_Hadzibegovic.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Competencies in Science Teaching
 +//Kompetence v poučevanju naravoslovja//
 +<fc #800000>Leopold Mathelitsch</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_3/cepsj_pp_49-64_Mathelitsch.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +----------------------------------
 +
 +== Varia ==
 +
 +Outdoor Motor Play: Analysis, Speculations,Research Paths
 +//Gibalne igre na prostem: analiza, predvidevanja, raziskovalne poti//
 +<fc #800000>Andrea Ceciliani and Alessandro Bortolotti</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_3/cepsj_pp_65-86_Ceciliani.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +The Benefits of Management and Organisation: A Case Study in Young Language Learners’ Classrooms
 +//Prednosti vodenja in organizacije razreda: študija primera poučevanja jezika mlajših učencev//
 +<fc #800000>Christina Nicole Giannikas</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_3/cepsj_pp_87-104_Giannikas.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +European Higher Education Area and the Introduction of a Quality Assurance Program in Greek Universities: Is Policy-Oriented Learning Present?
 +//Evropski visokošolski prostor in vpeljava programa za zagotavljanje kakovosti na grških univerzah – ali obstaja produkcija s politikami usmerjenega učenja?//
 +<fc #800000>George Stamelos and Aggelos Kavasakalis</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_3/cepsj_pp_105-124_Stamelos.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +--------------------------------------
 +
 +== Reviews ==
 +
 +Warburton, N. (2012). Vprašanje umetnosti [The Art Question]. Afterword study by Marjan Šimenc
 +<fc #800000>Blaž Zabel</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_3/cepsj_pp_125-127_Zabel.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
en/volumes/2013-vol3-no3.txt · Last modified: 16:26 25.09.2013 by psjstr01
Trace: