C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.3 | N°4 | Year 2013 (full pdf )

Contents

Editorial
Tatjana Hodnik Čadež and Vida Manfreda Kolar (pdf )


Focus

On Teaching Problem Solving in School Mathematics
O poučevanju reševanja problemov v šolski matematiki
Erkki Pehkonen, Liisa Näveri and Anu Laine (pdf )

Process Regulation in the Problem-Solving Processes of Fifth Graders
Usmerjanje procesov reševanja problemov petošolcev
Benjamin Rott (pdf )

Promoting Writing in Mathematics: Prospective Teachers’ Experiences and Perspectives on the Process of Writing When Doing Mathematics as Problem Solving
Spodbujanje pisanja pri matematiki – izkušnje in pogledi bodočih učiteljev na proces pisanja pri reševanju problemov pri matematiki
Ana Kuzle (pdf )

Applying Cooperative Techniques in Teaching Problem Solving
Uporaba sodelovalnih tehnik pri poučevanju reševanja problemov
Krisztina Barczi (pdf )

Improving Problem-Solving Skills with the Help of Plane-Space Analogies
Izboljšanje sposobnosti reševanja problemov s pomočjo prostorsko-ravninske analogije
László Budai (pdf )

Overcoming the Obstacle of Poor Knowledge in Proving Geometry Tasks
Premagovanje ovire šibkega znanja pri geometrijskih dokazovalnih nalogah
Zlatan Magajna (pdf )


Varia

Enjoying Cultural Differences Assists Teachers in Learning about Diversity and Equality. An Evaluation of Antidiscrimination and Diversity Training
Uživanje v kulturni raznolikosti je v pomoč vzgojiteljem pri izobraževanju za različnost in enakost – evalvacija izobraževanja za nediskriminacijo in raznolikost
Nada Turnšek (pdf )


Reviews

Zgaga, P., Teichler, U., Brennan, J. (Eds.) (2012). The Globalisation Challenge for European Higher Education / Convergence and Diversity, Centres and Peripheries
Darko Štrajn (pdf )

en/volumes/2013-vol3-no4.txt · Last modified: 20:34 30.12.2013 by psjstr01
Trace: 2013-vol3-no4