Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:volumes:2013-vol3-no4 [20:34 30.12.2013] (current)
psjstr01 created
Line 1: Line 1:
 +== C·E·P·S Journal ==
 +**Center for Educational Policy Studies Journal**
  
 +ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
 +Publication frequency: 4 issues per year
 +Subject: Teacher Education, Educational Science 
 +Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana
 +
 +**Vol.3 | N°4 | Year 2013** (full pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_4/CEPS_Journal_3_4_2013_ful.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +== Contents ==
 +
 +Editorial
 +<fc #800000>Tatjana Hodnik Čadež and Vida Manfreda Kolar</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_4/CEPSj_3_4_editorial_pp 5-8.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +------------------------
 +
 +== Focus ==
 +
 +On Teaching Problem Solving in School Mathematics
 +//O poučevanju reševanja problemov v šolski matematiki//
 +<fc #800000>Erkki Pehkonen, Liisa Näveri and Anu Laine</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_4/CEPSj_3_4_Pehkonen et al_pp 9-23.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Process Regulation in the Problem-Solving Processes of Fifth Graders
 +//Usmerjanje procesov reševanja problemov petošolcev//
 +<fc #800000>Benjamin Rott</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_4/CEPSj_3_4_Rott_pp 25-39.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Promoting Writing in Mathematics: Prospective Teachers’ Experiences and Perspectives on the Process of Writing When Doing Mathematics as Problem Solving
 +//Spodbujanje pisanja pri matematiki – izkušnje in pogledi bodočih učiteljev na proces pisanja pri reševanju problemov pri matematiki//
 +<fc #800000>Ana Kuzle</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_4/CEPSj_3_4_Kuzle_pp 41-59.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Applying Cooperative Techniques in Teaching Problem Solving
 +//Uporaba sodelovalnih tehnik pri poučevanju reševanja problemov//
 +<fc #800000>Krisztina Barczi</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_4/CEPSj_3_4_Barczi_pp 61-78.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Improving Problem-Solving Skills with the Help of Plane-Space Analogies
 +//Izboljšanje sposobnosti reševanja problemov s pomočjo prostorsko-ravninske analogije//
 +<fc #800000>László Budai</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_4/CEPSj_3_4_Budai_pp 79-98.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Overcoming the Obstacle of Poor Knowledge in Proving Geometry Tasks
 +//Premagovanje ovire šibkega znanja pri geometrijskih dokazovalnih nalogah//
 +<fc #800000>Zlatan Magajna</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_4/CEPSj_3_4_Magajna_pp 99-116.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +----------------------------------
 +
 +== Varia ==
 +
 +Enjoying Cultural Differences Assists Teachers in Learning about Diversity and Equality. An Evaluation of Antidiscrimination and Diversity Training
 +//Uživanje v kulturni raznolikosti je v pomoč vzgojiteljem pri izobraževanju za različnost in enakost – evalvacija izobraževanja za nediskriminacijo in raznolikost//
 +<fc #800000>Nada Turnšek</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_4/CEPSj_3_4_Turnsek_pp 117-138.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +--------------------------------------
 +
 +== Reviews ==
 +
 +Zgaga, P., Teichler, U., Brennan, J. (Eds.) (2012). The Globalisation Challenge for European Higher Education / Convergence and Diversity, Centres and Peripheries
 +<fc #800000>Darko Štrajn</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_4/CEPSj_3_4_review_Strajn_pp 139-143.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
en/volumes/2013-vol3-no4.txt · Last modified: 20:34 30.12.2013 by psjstr01
Trace: