C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.5 | N°1 | Year 2015 (full pdf )

Contents

Editorial
David Mitchell, Mojca Lipec Stopar and Darja Zorc Maver (pdf )


Focus

Inclusive Education is a Multi-Faceted Concept
Inkluzivno izobraževanje je večdimenzionalni koncept
David Mitchell (pdf )

Inclusive Education for Children with Specific Learning Difficulties: Analysis of Opportunities and Barriers in Inclusive Education in Slovenia
Inkluzivno izobraževanje otrok s specifičnimi učnimi težavami: analiza priložnosti in ovir inkluzije v Sloveniji
Marija Kavkler, Milena Košak Babuder and Lidija Magajna (pdf )

The Effects of the Comprehensive Inductive Educational Approach on the Social Behaviour of Preschool Children in Kindergarten
Učinki celovitega induktivnega vzgojnega pristopa na socialno vedenje predšolskih otrok v vrtcu
Robi Kroflič and Helena Smrtnik Vitulić (pdf )

Mental Lexicon, Working Memory and L2 (English) Vocabulary in Polish Students with and without Dyslexia
Mentalni leksikon, delovni spomin in besedišče v tujem jeziku (J 2) (angleščina) poljskih učencev z disleksijo oz. brez nje
Marta Łockiewicz and Martyna Jaskulska (pdf )

Raising Expectations for U.S. Youth with Disabilities: Federal Disability Policy Advances Integrated Employment
Dviganje pričakovanj za mlade iz Združenih držav Amerike s posebnimi potrebami: zvezna politika na področju posebnih potreb napreduje pri integriranem zaposlovanju
Jeanne Novak (pdf )


Varia

How Students of Preschool Education Perceive Their Play Competences – An Analysis of Their Involvement in Children’s Play
Kako študentje predšolske vzgoje zaznavajo svoje kompetence za igro – analiza njihove vključenosti v otroško igro
Sanja Tatalović Vorkapić and Vesna Katić (pdf )

School – Possibility or (new) Risk for Young Females in Correctional Institutions
Šola – priložnost ali (novo) tveganje za mlada dekleta v prevzgojnih ustanovah
Ivana Jeđud Borić and Anja Mirosavljević (pdf )


Reviews

Simola, Hannu (2014). The Finnish Education Mystery. London and New York: Routledge, 308 pp. ISBN 978-041-581-258-0.
Slavko Gaber (pdf )

en/volumes/2015-vol5-no1.txt · Last modified: 14:18 31.03.2015 by psjstr01
Trace: 2015-vol5-no1