Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:volumes:2015-vol5-no1 [14:18 31.03.2015] (current)
psjstr01 created
Line 1: Line 1:
 +== C·E·P·S Journal ==
 +**Center for Educational Policy Studies Journal**
  
 +ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
 +Publication frequency: 4 issues per year
 +Subject: Teacher Education, Educational Science 
 +Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana
 +
 +**Vol.5 | N°1 | Year 2015** (full pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/CEPS_Journal_5-1_2015.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +== Contents ==
 +
 +Editorial
 +<fc #800000>David Mitchell, Mojca Lipec Stopar and Darja Zorc Maver</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_editorial_pp_5-7.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +------------------------
 +
 +== Focus ==
 +
 +Inclusive Education is a Multi-Faceted Concept
 +//Inkluzivno izobraževanje je večdimenzionalni koncept//
 +<fc #800000>David Mitchell</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Mitchell_pp_9-30.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Inclusive Education for Children with Specific Learning Difficulties: Analysis of Opportunities and Barriers in Inclusive Education in Slovenia 
 +//Inkluzivno izobraževanje otrok s specifičnimi učnimi težavami: analiza priložnosti in ovir inkluzije v Sloveniji//
 +<fc #800000>Marija Kavkler, Milena Košak Babuder and Lidija Magajna</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Kavkelr et al_pp_31-52.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +The Effects of the Comprehensive Inductive Educational Approach on the Social Behaviour of Preschool Children in Kindergarten
 +//Učinki celovitega induktivnega vzgojnega pristopa na socialno vedenje predšolskih otrok v vrtcu//
 +<fc #800000>Robi Kroflič and Helena Smrtnik Vitulić</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Kroflic_Smrtnik Vitulic_pp_53-69.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Mental Lexicon, Working Memory and L2 (English) Vocabulary in Polish Students with and without Dyslexia
 +//Mentalni leksikon, delovni spomin in besedišče v tujem jeziku (J 2) (angleščina) poljskih učencev z disleksijo oz. brez nje//
 +<fc #800000>Marta Łockiewicz and Martyna Jaskulska</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Lockiewicz_Jaskulska_pp_71-89.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Raising Expectations for U.S. Youth with Disabilities: Federal Disability Policy Advances Integrated Employment
 +//Dviganje pričakovanj za mlade iz Združenih držav Amerike s posebnimi potrebami: zvezna politika na področju posebnih potreb napreduje pri integriranem zaposlovanju//
 +<fc #800000>Jeanne Novak</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Novak_pp_91-110.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +----------------------------------
 +
 +== Varia ==
 +
 +How Students of Preschool Education Perceive Their Play Competences – An Analysis of Their Involvement in Children’s Play
 +//Kako študentje predšolske vzgoje zaznavajo svoje kompetence za igro – analiza njihove vključenosti v otroško igro//
 +<fc #800000>Sanja Tatalović Vorkapić and Vesna Katić</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Tatalovic Vorkapic_Katic_pp_111-130.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +School – Possibility or (new) Risk for Young Females in Correctional Institutions
 +//Šola – priložnost ali (novo) tveganje za mlada dekleta v prevzgojnih ustanovah//
 +<fc #800000>Ivana Jeđud Borić and Anja Mirosavljević</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Jedud Boric_Mirosavljevic_pp_131-149.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +--------------------------------------
 +
 +== Reviews ==
 +
 +Simola, Hannu (2014). The Finnish Education Mystery. London and New York: Routledge, 308 pp. ISBN 978-041-581-258-0. 
 +<fc #800000>Slavko Gaber</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_book review_pp_151-156.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
en/volumes/2015-vol5-no1.txt · Last modified: 14:18 31.03.2015 by psjstr01
Trace: