Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:volumes:2015-vol5-no2 [15:44 30.06.2015] (current)
psjstr01 created
Line 1: Line 1:
 +== C·E·P·S Journal ==
 +**Center for Educational Policy Studies Journal**
  
 +ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
 +Publication frequency: 4 issues per year
 +Subject: Teacher Education, Educational Science 
 +Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana
 +
 +**Vol.5 | N°2 | Year 2015** (full pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/CEPS_Journal_5-2_2015_full.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +== Contents ==
 +
 +Editorial
 +<fc #800000>Jana Kalin and Milena Valenčič Zuljan</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015_editorial_pp_5-11.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +------------------------
 +
 +== Focus ==
 +
 +Towards Competence-based Practices in Vocational Education – What Will the Process
 +Require from Teacher Education and Teacher Identities?
 +//Proti kompetenčnemu sistemu poklicnega izobraževanja – kaj bo proces zahteval od izobraževanja učiteljev in učiteljevih vlog?//
 +<fc #800000>Säde-Pirkko Nissilä, Asko Karjalainen, Marja Koukkari, and Pirkko Kepanen</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015_Nissila et al_pp_13-34.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Theory, Practice and Competences in the Study of Pedagogy – Views of Ljubljana and Belgrade University Teachers 
 +//Teorija, praksa in kompetence v izobraževanju pedagogov – pogledi ljubljanskih in beograjskih visokošolskih učiteljev//
 +<fc #800000>Klara Skubic Ermenc, Nataša Živković Vujisić, and Vera Spasenović</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015_Skubic et al_pp_35-55.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Didactic Strategies and Competencies of Gifted Students in the Digital Era
 +//Didaktične strategije in kompetence nadarjenih študentov v digitalni dobi//
 +<fc #800000>Grozdanka Gojkov, Aleksandar Stojanović, and Aleksandra Gojkov-Rajić</fc>(pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015_Gojkov et al_pp_57-72.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Fostering the Quality of Teaching and Learning by Developing the “Neglected Half ” of University Teachers’ Competencies
 +//Spodbujanje kakovosti poučevanja in učenja s pomočjo razvijanja »spregledane polovice« kompetenc univerzitetnih učiteljev//
 +<fc #800000>Barica Marentič Požarnik and Andreja Lavrič</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015_marentic pozarnik et al_pp_73-93.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Use of Online Learning Resources in the Development of Learning Environments at the Intersection of Formal and Informal Learning: The Student as Autonomous Designer
 +//Uporaba na spletu dostopnih učnih virov pri razvijanju učnih okolij na križišču formalnega in neformalnega učenja: študent kot avtonomni oblikovalec//
 +<fc #800000>Maja Lebeničnik, Ian Pitt, and Andreja Istenič Starčič</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015_Lebenicnik et al_pp_95-113.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Relations between Students’ Motivation, and Perceptions of the Learning Environment
 +//Povezave med motiviranostjo študentov in zaznavanjem učnega okolja//
 +<fc #800000>Marko Radovan and Danijela Makovec</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015_Radovan et al_pp_115-138.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +The (Co-)Construction of Knowledge within Initial Teacher Training: Experiences from Croatia
 +//(So)ustvarjanje znanja v začetnem izobraževanju učiteljev: izkušnje iz Hrvaške//
 +<fc #800000>Lidija Vujičić, Željko Boneta, and Željka Ivković</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015_Vujicic et al_pp_139-157.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +----------------------------------
 +
 +== Varia ==
 +
 +L1 Use in EFL Classes with English-only Policy: Insights from Triangulated Data
 +//Uporaba prvega jezika pri pouku angleščine kot tujega jezika, temelječem na pristopu jezikovne imerzije: vpogled s pomočjo triangulacije podatkov//
 +<fc #800000>Seyyed Hatam Tamimi Sa’d and Zohre Qadermazi</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015_Hatam et al_pp_159-175.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +The Social Acceptance of Secondary School Students with Learning Disabilities (LD)
 +//Socialna sprejetost dijakov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)//
 +<fc #800000>Teja Lorger, Majda Schmidt, and Karin Bakračevič Vukman</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015_Lorger et al_pp_177-194.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +--------------------------------------
 +
 +== Reviews ==
 +
 +Craig, C. J., Meijer, P. C., & Broeckmans, J. (Eds.) (2013). From Teacher Thinking to Teachers and Teaching: The Evolution of a Research Community. Advances in research on teaching, 19. Bingley: Emerald. 
 +<fc #800000>Barbara Šteh</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015-bookreview_pp_195-198.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
en/volumes/2015-vol5-no2.txt · Last modified: 15:44 30.06.2015 by psjstr01
Trace: