C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.5 | N°3 | Year 2015 (full pdf )

Contents

Editorial
Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez (pdf )


Focus

The Benefits of Fine Art Integration into Mathematics in Primary School
Prednosti vključevanja likovne umetnosti v matematiko na razredni stopnji osnovne šole?
Anja Brezovnik (pdf )

Grammar School Students’ Opinions on the Art Curriculum: An Estonian, Portuguese and Slovenian Comparative Study
Mnenja dijakov o vsebinah pouka umetnosti: primerjava med Estonijo, Portugalsko in Slovenijo
Tomaž Zupančič, Annely Köster and Teresa Torres de Eça (pdf )

Adoption of the Creative Process According to the Immersive Method
Uvedba ustvarjalnega procesa po imerzivni metodi
Sonja Vuk, Tonka Tacol and Janez Vogrinc(pdf )

An Interactive Approach to Learning and Teaching in Visual Arts Education
Interaktivni pristop k učenju in poučevanju likovne umetnosti
Zlata Tomljenović (pdf )

Teaching Literature through the Arts: A Few Notes on Teaching Aldous Huxley’s Point Counter Point through Beethoven’s Music
Poučevanje književnosti prek umetnosti: nekaj zapisov o poučevanju romana Kontrapunkt življenja avtorja Aldousa Huxleyja prek Beethovnove glasbe
Dana Bǎdulescu (pdf )

The Role of the Arts in Tagore’s Concept of Schooling
Vloga umetnosti v Tagorejevem konceptu šolanja
Irena Lesar (pdf )


Varia

Forms of Cooperative Learning in Language Teaching in Slovenian Language Classes at the Primary School Level
Sodelovalne učne oblike pri jezikovnem delu pouka slovenščine v osnovni šoli
Alenka Rot Vrhovec (pdf ang ) (pdf slo )

Teacher Competencies through the Prism of Educational Research
Učiteljeve kompetence skozi prizmo raziskav v izobraževanju
Cirila Peklaj (pdf )


Reviews

Brezar, V. (2014). Traktat o detajlu v arhitekturi [A Treatise on Detail in Architecture]. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Architecture.
Domen Zupančič (pdf )

en/volumes/2015-vol5-no3.txt · Last modified: 10:10 30.09.2015 by psjstr01
Trace: 2015-vol5-no3