C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.7 | N°1 | Year 2017 (full pdf )

Contents

Editorial
Gregor Torkar and Milan Kubiatko (pdf )


Focus

Education for Sustainable Development, Nature and Vernacular Learning
Izobraževanje za trajnostni razvoj, narava in vernakularno učenje
David Selby (pdf )

Professional Competence of Student Teachers to Implement Species Identification in Schools – A Case Study from Germany
Strokovne kompetence bodočih učiteljev za implementacijo prepoznavanja vrst v šoli – študija primera iz Nemčije
Petra Lindemann-Matthies, Martin Remmele and Eija Yli-Panula (pdf )

Scientific Conceptions of Photosynthesis among Primary School Pupils and Student Teachers of Biology
Znanstvena pojmovanja o fotosintezi pri učencih osnovne šole in bodočih učiteljih biologije
Darja Skribe Dimec and Jelka Strgar (pdf )

Fragmented Knowledge and Missing Connections between Knowledge from Different Hierarchical Organisational Levels of Reproduction among Adolescents and Young Adults
Nepovezanost in manjkajoče povezave med znanjem z različnih hierarhičnih organizacijskih ravni razmnoževanja, ki ga izkazujejo mladostniki in mlajši
odrasli

Andrej Šorgo and Rebeka Šiling (pdf )

Personal Constructions of Biological Concepts – The Repertory Grid Approach
Osebnostni konstrukti bioloških konceptov – pristop repertoarnih mrež
Thomas J. J. McCloughlin and Philip S. C. Matthews (pdf )

Dissection of Mammalian Organs and Opinions about It among Lower and Upper Secondary School Students
Seciranje organov sesalcev v osnovi in srednji šoli ter njihovo mnenje o sekciji v razredu
Andreja Špernjak and Andrej Šorgo (pdf )


Varia

Assessment Accommodations for Foreign Pupils in the Light of Educational Justice: Empirical Research among Slovenian Primary School Teachers
Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja učencev tujcev z vidika šolske pravičnosti: izsledki raziskave med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji
Mojca Žveglič Mihelič (pdf )

The Role of Cultural Capital in Higher Education Access and Institutional Choice
Vloga kulturnega kapitala pri dostopu do visokošolske izobrazbe in institucionalne izbire
Iva Košutić (pdf )


Reviews

Treagust, David F. and Tsui, Chi-Yan (Ed.) (2013). Multiple Representations in Biological Education, Models and Modeling in Science Education (Volume 7).
Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer. 390 p. ISBN: 978-94-007-4191-1 (print version)
Gregor Torkar (pdf )

en/volumes/2017-vol7-no1.txt · Last modified: 11:44 24.03.2017 by psjstr01
Trace: 2017-vol7-no1