Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:volumes:2017-vol7-no1 [11:44 24.03.2017] (current)
psjstr01 created
Line 1: Line 1:
 +== C·E·P·S Journal ==
 +**Center for Educational Policy Studies Journal**
  
 +ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
 +Publication frequency: 4 issues per year
 +Subject: Teacher Education, Educational Science 
 +Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana
 +
 +**Vol.7 | N°1 | Year 2017** (full pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/CEPS_Journal_7-1_2017.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +== Contents ==
 +
 +Editorial 
 +<fc #800000>Gregor Torkar and Milan Kubiatko</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_5-8.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +------------------------
 +
 +== Focus==
 +
 +Education for Sustainable Development, Nature and Vernacular Learning
 +//Izobraževanje za trajnostni razvoj, narava in vernakularno učenje//
 +<fc #800000>David Selby</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_9-27.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Professional Competence of Student Teachers to Implement Species Identification in Schools – A Case Study from Germany
 +//Strokovne kompetence bodočih učiteljev za implementacijo prepoznavanja vrst v šoli – študija primera iz Nemčije//
 +<fc #800000>Petra Lindemann-Matthies, Martin Remmele and Eija Yli-Panula</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_29-47.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]]) 
 +
 +Scientific Conceptions of Photosynthesis among Primary School Pupils and Student Teachers of Biology
 +//Znanstvena pojmovanja o fotosintezi pri učencih osnovne šole in bodočih učiteljih biologije//
 +<fc #800000>Darja Skribe Dimec and Jelka Strgar</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_49-68.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Fragmented Knowledge and Missing Connections between Knowledge from Different Hierarchical Organisational Levels of Reproduction among Adolescents and Young Adults
 +//Nepovezanost in manjkajoče povezave med znanjem z različnih hierarhičnih organizacijskih ravni razmnoževanja, ki ga izkazujejo mladostniki in mlajši
 +odrasli//
 +<fc #800000>Andrej Šorgo and Rebeka Šiling</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_69-91.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Personal Constructions of Biological Concepts – The Repertory Grid Approach
 +//Osebnostni konstrukti bioloških konceptov – pristop repertoarnih mrež//
 +<fc #800000>Thomas J. J. McCloughlin and Philip S. C. Matthews</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_93-110.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Dissection of Mammalian Organs and Opinions about It among Lower and Upper Secondary School Students
 +//Seciranje organov sesalcev v osnovi in srednji šoli ter njihovo mnenje o sekciji v razredu//
 +<fc #800000>Andreja Špernjak and Andrej Šorgo</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_111-130.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +--------------------------------------
 +
 +== Varia==
 +
 +Assessment Accommodations for Foreign Pupils in the Light of Educational Justice: Empirical Research among Slovenian Primary School Teachers
 +//Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja učencev tujcev z vidika šolske pravičnosti: izsledki raziskave med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji//
 +<fc #800000>Mojca Žveglič Mihelič</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_131-148.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +The Role of Cultural Capital in Higher Education Access and Institutional Choice
 +//Vloga kulturnega kapitala pri dostopu do visokošolske izobrazbe in institucionalne izbire//
 +<fc #800000>Iva Košutić</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_149-169.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +--------------------------------------
 +
 +== Reviews ==
 +
 +Treagust, David F. and Tsui, Chi-Yan (Ed.) (2013). Multiple Representations in Biological Education, Models and Modeling in Science Education (Volume 7).
 +Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer. 390 p. ISBN: 978-94-007-4191-1 (print version) 
 +<fc #800000>Gregor Torkar</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_171-173.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
en/volumes/2017-vol7-no1.txt · Last modified: 11:44 24.03.2017 by psjstr01
Trace: