C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.7 | N°2 | Year 2017 (full pdf )

Contents

Editorial - Gender and Education
Veronika Tašner and Milica Antić Gaber (pdf )


Focus

Mapping Women’s and Gender Studies in the Academic Field in Slovenia
Mapiranje ženskih študijev in študijev spola v akademskem polju v Sloveniji
Milica Antić Gaber (pdf )

The Anti-Gender Movement in Europe and the Educational Process in Public Schools
Gibanje proti “teoriji spola” v Evropi in izobraževalni proces v javnih šolah
Roman Kuhar and Aleš Zobec (pdf )

Gender in the Teaching Profession: University Students’ Views of Teaching as a Career
Spol in učiteljstvo: pogledi univerzitetnih študentk_ov na učiteljski poklic
Veronika Tašner, Mojca Žveglič Mihelič and Metka Mencin Čeplak (pdf )

Students’ Gender-Related Choices and Achievement in Physics
Spolno povezane izbire in dosežki učenk_cev pri fiziki
Ivana Jugović (pdf )

Gender Differences in Children’s Language: A Meta-Analysis of Slovenian Studies
Razlike med spoloma v govoru otrok: Metaanaliza slovenskih študij
Ljubica Marjanovič-Umek and Urška Fekonja-Peklaj (pdf )

Adolescent Boys, Embodied Heteromasculinities and Sexual Violence
Najstniki, utelešene heteromaskulinosti in spolno nasilje
James W. Messerschmidt (pdf )


Varia

The Teacher as One of the Factors Influencing Students’ Perception of Biology as a School Subject
Učitelji_ce kot en od vplivnih dejavnikov učenčeve_kine percepcije predmeta biologija
Milan Kubiatko, Gregor Torkar and Lenka Rovnanova (pdf )

To what Extent Do School Leaders in Slovenia Understand Physical School Environments as a Learning Factor?
Kako ravnatelji_ce zaznavajo fizični učni prostor kot dejavnik pouka?
Majda Cenčič (pdf )


Reviews

Eribon, Didier (2013). Returning to Reims. Los Angeles: MIT Press, 256 pp. ISBN 978-1-58435-123-8
Nina Perger (pdf )

en/volumes/2017-vol7-no2.txt · Last modified: 11:25 16.06.2017 by psjstr01
Trace: 2017-vol7-no2