Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:volumes:2017-vol7-no2 [11:25 16.06.2017] (current)
psjstr01 created
Line 1: Line 1:
 +== C·E·P·S Journal ==
 +**Center for Educational Policy Studies Journal**
  
 +ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
 +Publication frequency: 4 issues per year
 +Subject: Teacher Education, Educational Science 
 +Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana
 +
 +**Vol.7 | N°2 | Year 2017** (full pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/CEPS_Journal_7-2_2017.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +== Contents ==
 +
 +Editorial - Gender and Education
 +<fc #800000>Veronika Tašner and Milica Antić Gaber</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_5-8.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +------------------------
 +
 +== Focus==
 +
 +Mapping Women’s and Gender Studies in the Academic Field in Slovenia
 +//Mapiranje ženskih študijev in študijev spola v akademskem polju v Sloveniji//
 +<fc #800000>Milica Antić Gaber</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_9-27.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +The Anti-Gender Movement in Europe and the Educational Process in Public Schools
 +//Gibanje proti “teoriji spola” v Evropi in izobraževalni proces v javnih šolah//
 +<fc #800000>Roman Kuhar and Aleš Zobec</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_29-46.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]]) 
 +
 +Gender in the Teaching Profession: University Students’ Views of Teaching as a Career
 +//Spol in učiteljstvo: pogledi univerzitetnih študentk_ov na učiteljski poklic//
 +<fc #800000>Veronika Tašner, Mojca Žveglič Mihelič and Metka Mencin Čeplak</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_47-69.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Students’ Gender-Related Choices and Achievement in Physics
 +//Spolno povezane izbire in dosežki učenk_cev pri fiziki//
 +<fc #800000>Ivana Jugović</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_71-95.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Gender Differences in Children’s Language: A Meta-Analysis of Slovenian Studies
 +//Razlike med spoloma v govoru otrok: Metaanaliza slovenskih študij//
 +<fc #800000>Ljubica Marjanovič-Umek and Urška Fekonja-Peklaj</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_97-111.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Adolescent Boys, Embodied Heteromasculinities and Sexual Violence
 +//Najstniki, utelešene heteromaskulinosti in spolno nasilje//
 +<fc #800000>James W. Messerschmidt</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_113-126.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +--------------------------------------
 +
 +== Varia==
 +
 +The Teacher as One of the Factors Influencing Students’ Perception of Biology as a School Subject
 +//Učitelji_ce kot en od vplivnih dejavnikov učenčeve_kine percepcije predmeta biologija//
 +<fc #800000>Milan Kubiatko, Gregor Torkar and Lenka Rovnanova</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_127-140.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +To what Extent Do School Leaders in Slovenia Understand Physical School Environments as a Learning Factor?
 +//Kako ravnatelji_ce zaznavajo fizični učni prostor kot dejavnik pouka?//
 +<fc #800000>Majda Cenčič</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_141-162.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +--------------------------------------
 +
 +== Reviews ==
 +
 +Eribon, Didier (2013). Returning to Reims. Los Angeles: MIT Press, 256 pp. ISBN 978-1-58435-123-8 
 +<fc #800000>Nina Perger</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_2/pp_163-167.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
en/volumes/2017-vol7-no2.txt · Last modified: 11:25 16.06.2017 by psjstr01
Trace: