Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:volumes:2017-vol7-no3 [09:43 25.09.2017] (current)
psjstr01 created
Line 1: Line 1:
 +== C·E·P·S Journal ==
 +**Center for Educational Policy Studies Journal**
  
 +ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
 +Publication frequency: 4 issues per year
 +Subject: Teacher Education, Educational Science 
 +Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana
 +
 +
 +**Vol.7 | N°3 | Year 2017** (full pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/CEPS_Journal_7-3_2017.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +== Content ==
 +
 +Editorial - Research Insights and Challenges for Facilitating Critical Thinking
 +<fc #800000>Jana Kalin and Milena Valenčič Zuljan</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_5-8.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +------------------------
 +
 +== Focus==
 +
 +What is Needed to Develop Critical Thinking in Schools?
 +//Kaj je potrebno za razvoj kritičnega mišljenja v šoli?//
 +<fc #800000>Lidija Radulović and Milan Stančić</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_9-25.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]]) 
 +
 +Project Activities and Encouraging Critical Thinking: Exploring Teachers’ Attitudes
 +//Projektno učno delo in spodbujanje kritičnega mišljenja: raziskovanje stališč učiteljev//
 +<fc #800000>Petra Pejić Papak, Lidija Vujičić and Željka Ivković</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_27-46.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Critical Thinking as a Dimension of Constructivist Learning: Some of the  characteristics of Students of Lower Secondary Education in Croatia
 +//Kritično mišljenje kot dimenzija konstruktivističnega učenja: nekatere značilnosti učencev predmetne stopnje osnovne šole na Hrvaškem//
 +<fc #800000>Tomislav Topolovčan and Milan Matijević</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_47-66.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Critical Reflection in the Professional Development of Teachers: Challenges and Possibilities
 +//Kritična refleksija v profesionalnem razvoju učiteljev: izzivi in možnosti//
 +<fc #800000>Marjeta Šarić and Barbara Šteh</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_67-85.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Encouraging Reflection and Critical Friendship in Preservice Teacher Education
 +//Spodbujanje refleksije and kritičnega prijateljstva v začetnem izobraževanju učiteljev//
 +<fc #800000>Branko Bognar and Irena Krumes</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_87-112.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Towards Professionalism in Music: Self-assessed Learning Strategies of Conservatory Music Students
 +//Na poti k profesionalnosti v glasbi: samoocenjevanje učnih strategij študentov konservatorija za glasbo//
 +<fc #800000>Esa Virkkula and Säde-Pirkko Nissilä</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_113-135.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +--------------------------------------
 +
 +== Varia==
 +
 +Parental Involvement as a Important Factor for Successful Education
 +//Vključevanje staršev kot pomemben dejavnik uspešnega izobraževanja//
 +<fc #800000>Maša Đurišić and Mila Bunijevac</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_137-153.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +The Pluralisation of Family Life: Implications for Preschool Education
 +//Pluralizacija družinskega življenja: implikacije za predšolsko vzgojo//
 +<fc #800000>Mojca Kovač Šebart and Roman Kuhar</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_155-171.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +--------------------------------------
 +
 +== Reviews ==
 +
 +Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Flipped Learning: Gateway to Student Engagement, International Society for Technology in Education: Eugene, Oregon and Washington, DC, 2014; 169 pp.: ISBN 978-1-56484-344-9
 +<fc #800000>Romina Plešec Gasparič</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_173-176.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +David Mitchell, Diversities in Education: Effective Ways to Reach All Learners, Routledge: Abingdon, New York, 2016; 336 pp.: ISBN 9781138924703
 +<fc #800000>Nika Šušterič</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_3/pp_177-179.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
en/volumes/2017-vol7-no3.txt · Last modified: 09:43 25.09.2017 by psjstr01
Trace: