Revija Centra za študij edukacijskih strategij

ISSN 2232-2647 (spletna izdaja); ISSN 1855-9719 (tiskana izdaja)
Pogostost izhajanja: 4 številke na leto
Vsebinsko področje: izobraževanje učiteljev, edukacijske vede
Založnik: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vol.5 | N°2 | Year 2015 (full pdf )

Contents

Editorial
Jana Kalin and Milena Valenčič Zuljan (pdf )


Focus

Towards Competence-based Practices in Vocational Education – What Will the Process
Require from Teacher Education and Teacher Identities?
Proti kompetenčnemu sistemu poklicnega izobraževanja – kaj bo proces zahteval od izobraževanja učiteljev in učiteljevih vlog?
Säde-Pirkko Nissilä, Asko Karjalainen, Marja Koukkari, and Pirkko Kepanen (pdf )

Theory, Practice and Competences in the Study of Pedagogy – Views of Ljubljana and Belgrade University Teachers
Teorija, praksa in kompetence v izobraževanju pedagogov – pogledi ljubljanskih in beograjskih visokošolskih učiteljev
Klara Skubic Ermenc, Nataša Živković Vujisić, and Vera Spasenović (pdf )

Didactic Strategies and Competencies of Gifted Students in the Digital Era
Didaktične strategije in kompetence nadarjenih študentov v digitalni dobi
Grozdanka Gojkov, Aleksandar Stojanović, and Aleksandra Gojkov-Rajić(pdf )

Fostering the Quality of Teaching and Learning by Developing the “Neglected Half ” of University Teachers’ Competencies
Spodbujanje kakovosti poučevanja in učenja s pomočjo razvijanja »spregledane polovice« kompetenc univerzitetnih učiteljev
Barica Marentič Požarnik and Andreja Lavrič (pdf )

Use of Online Learning Resources in the Development of Learning Environments at the Intersection of Formal and Informal Learning: The Student as Autonomous Designer
Uporaba na spletu dostopnih učnih virov pri razvijanju učnih okolij na križišču formalnega in neformalnega učenja: študent kot avtonomni oblikovalec
Maja Lebeničnik, Ian Pitt, and Andreja Istenič Starčič (pdf )

Relations between Students’ Motivation, and Perceptions of the Learning Environment
Povezave med motiviranostjo študentov in zaznavanjem učnega okolja
Marko Radovan and Danijela Makovec (pdf )

The (Co-)Construction of Knowledge within Initial Teacher Training: Experiences from Croatia
(So)ustvarjanje znanja v začetnem izobraževanju učiteljev: izkušnje iz Hrvaške
Lidija Vujičić, Željko Boneta, and Željka Ivković (pdf )


Varia

L1 Use in EFL Classes with English-only Policy: Insights from Triangulated Data
Uporaba prvega jezika pri pouku angleščine kot tujega jezika, temelječem na pristopu jezikovne imerzije: vpogled s pomočjo triangulacije podatkov
Seyyed Hatam Tamimi Sa’d and Zohre Qadermazi (pdf )

The Social Acceptance of Secondary School Students with Learning Disabilities (LD)
Socialna sprejetost dijakov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)
Teja Lorger, Majda Schmidt, and Karin Bakračevič Vukman (pdf )


Reviews

Craig, C. J., Meijer, P. C., & Broeckmans, J. (Eds.) (2013). From Teacher Thinking to Teachers and Teaching: The Evolution of a Research Community. Advances in research on teaching, 19. Bingley: Emerald.
Barbara Šteh (pdf )

sl/volumes/2015-vol5-no2.txt · Zadnja sprememba: 15:43 30.06.2015 objava psjstr01
Sled: 2015-vol5-no2