Compulsory Education Reform between the Profession and Policy in the Light of Justice and Equal Opportunities

  • Mojca Kovač Šebart Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia
  • Damijan Štefanc Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia
  • Tadej Vidmar Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia
Keywords: compulsory education, systemic solutions, White Paper, general education, process solutions, programme reform, quality, reform processes

Abstract

Following the adoption of the conceptual design proposed by the White Paper in 1995 and the legislation adopted on this basis, the reform of primary school transformed its overall image. In the present paper, we discuss only some of the solutions and consider the events and changes that have occurred in the last twenty years, devoting special attention to the systemic, programme and process levels. At the systemic level, where the starting point was primarily to ensure justice and equal opportunities, we have managed to maintain an adequate public network and programme structure, despite various attempts to implement the solutions indicated in the White Paper of 2011, and notwithstanding interventions in the system that were not in fact always well thought out. Nonetheless, more attention should have been paid to reducing inequalities related to sociocultural circumstances and different regions in Slovenia. On the programme level, a consensus needs to be reached on what quality general education means to us; this would alleviate conflicting demands placed on teachers, students and planners of programme solutions. On the process level, however, we find that there is a lack of adequate professional support and systematic evaluation studies, as the quality of school cannot be judged solely on the basis of results from international research. In order to take a step forward on the process level, there is need for quality school-linked school policy that is based on various professions and aimed at raising quality rather than at self-promotion and budget cutting in the field of education.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

A budget for Europe 2020 - Part II: Policy fiches. (2011). European Commission.

Bahovec Dolar, E., Kodelja, Z., Marjanovič Umek, L., Zgaga, P., Kovač Šebart, M., Šimenc, M., & Krek, J. (1995). Načela in teoretična izhodišča [Principles and theoretical starting points]. In J. Krek (Ed.), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (pp. 11–34). Ministrstvo za šolstvo in šport.

Barle Lakota, A., & Bergant, K. (Eds.). (1997). Kurikularna prenova. Zbornik [Curricular renewal. Proceedings]. Nacionalni kurikularni svet.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1988). Družbena konstrukcija realnosti [The social construction of reality]. Cankarjeva založba.

Biesta, G. J. J. (2005). Against learning. Reclaiming a language for education in an age of learning. Nordisk Pedagogik, 25(1), 54–66.

Biesta, G. J. J. (2010). Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy. Taylor & Francis.

Biesta, G. J. J. (2013). The beautiful risk of education. Paradigm Publishers.

Compulsory School Act [Zakon o osnovni šoli (ZOsn)]. (1996). Ur. l. RS, 12/1996.

Compulsory School Act [Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB2)]. (2005). Ur. l. RS, 70/2005.

Design and introduction of a system for determining and ensuring the quality of educational organisations (kindergartens and schools) [Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol) – KVIZ]. (2008). http://kviz.solazaravnatelje.si/

Egan, K. (2009). Zgodovina pedagoške zmote. Naša progresivistična dediščina od Herberta Spencerja do Johna Deweyja in Jeana Piageta [A history of pedagogical error. Our progressive heritage from Herbert Spencer to John Dewey and Jean Piaget]. Krtina.

Egelandsdal, K., & Riese, H. (2020). Never mind the gap: Formative assessment confronted with Dewey’s and Gadamer’s concept of experience. European Journal of Education, 55(1), 91–104.

Efficiency and equity in European education and training systems. (2006). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52006SC1096

Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (2010). European Commission.

Establishment, supplementation and pilot testing of the model of quality assessment and assurance in the field of education [Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK]. (2016). http://solazaravnatelje.si/index.php/dejavnosti/projekti/projekti-evropskega-socialnega-sklada/vzpostavitev-dopolnitev-in-pilotni-preizkus-modela-ugotavljanja-in-zagotavljanja-kakovosti-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja

Furedi, F. (2016). Zapravljeno: zakaj šola ne izobražuje več [Wasted: Why school is no longer educating]. Krtina.

Gaber, S., & Marjanovič Umek, L. (2009). Študije (primerjalne) neenakosti [Studies of (comparative) inequalities]. Pedagoška fakulteta UL.

Gaber, S., Cankar, G., Marjanovič Umek, L., & Tašner, V. (2012). The danger of inadequate conceptualisation in PISA for education policy. Compare, 42(4), 647–663. https://doi.org/10.1080/03057925.2012.658275

Gaber, S., & Tašner, V. (Eds.). (2017). Prihodnost šole v družbah dela brez dela [The future of school in societies of work without work]. Pedagoška fakulteta UL.

Gauchet, M. (2011). Znanje brez smisla? [Knowledge without sense?]. In M. C. Blais, M. Gauchet, & D. Ottavi (Eds.), O pogojih vzgoje (pp. 55–109). Krtina.

Hočevar, A., & Kovač Šebart, M. (2018). Skrb za učinkovitost predšolske vzgoje ali »mehki inženiring« delovne sile prihodnosti? [Concern for the effectiveness of preschool education or “soft engineering” of the future workforce?]. Sodobna pedagogika, 69(4), 6–29.

Inequality in Croatia: Inequalities in the education system report with policy recommendations [Nejednakost u Hrvatskoj: Nejednakosti u obrazovnom sustavu izvještaj sa policy preporukama]. (2016). Centar za mirovne studije.

Instructions for the work of the subject and programme curricular commissions [Navodila za delo predmetnih in programskih kurikularnih komisij]. (1996). Nacionalni kurikularni svet, Področna kurikularna komisija za osnovno šolo.

Jerončić, M. (2016). Reprodukcija društvenih nejednakosti u obrazovanju: obrazovna inkluzija dece romske nacionalnosti u Srbiji [Reproduction of social inequalities in education: The educational inclusion of Roma children in Serbia]. Interkulturalnost, 11, 55–67.

Kodelja, Z. (2006). O pravičnosti v izobraževanju [About justice in education]. Krtina.

Kobal Tomc, B., & Črnak-Meglič, A. (Eds.). (2016). Situacijska analiza položaja otrok v Sloveniji (druga faza): končno poročilo [Situational analysis of the situation of children in Slovenia (second phase): Final report]. Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.

Kovač, M., Kovač Šebart, M., Vidmar, T., & Mažgon, J. (2020). Bralne navade v Sloveniji in bralne navade študentov pedagoških programov: je kovačeva kobila bosa? [Reading habits in Slovenia and reading habits of students of pedagogical programmes: Is the blacksmith’s mare barefoot?]. Sodobna pedagogika, 71(2), 40–57.

Kovač Šebart, M. (1998). Načela in cilji vzgoje in izobraževanja – razprave o podstati našega šolskega sistema [Principles and goals of education – discussions on the basis of our school system]. Sodobna pedagogika, 49(1), 34–55.

Kovač Šebart, M. (1999). Diferenciacija v polju šolske prenove [Differentiation in the field of school renewal]. Sodobna pedagogika, 50(1), 72–87.

Kovač Šebart, M. (2002). Samopodobe šole: konceptualizacija devetletke [Self-conceptions of school: A conceptualisation of a nine-year compulsory education]. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Kovač Šebart, M. (2007a). Od papirnatega tigra do tigra brez papirja. Reformna pot slovenskega šolstva [From a paper tiger to a paperless tiger. The reform path of Slovenian education]. Sodobna pedagogika, 58(2), 6–33.

Kovač Šebart, M. (2007b). Merjeno z enakim vatlom? [Measured with the same ell?]. Šolski razgledi, 58(11), 3.

Kovač Šebart, M. (2008). Ne vedo, kaj spreminjajo! [They don’t know what they’re changing!] Šolski razgledi, 59(6), 3.

Kovač Šebart, M. (2010). Minister “minus 20 odstotkov” [Minister “minus 20 percent”]. Šolski razgledi, 61(3), 3.

Kovač Šebart, M. (2011a). Se zgodovina ponavlja? [Is history repeating itself?]. Šolski razgledi, 62(8), 3.

Kovač Šebart, M. (2011b). Razprava po razpravi, ki je skoraj ni bilo [Debate after a debate that was almost non-existent]. Šolski razgledi, 62(12), 3.

Kovač Šebart, M. (2012). Srce boli, a obrezana drevesa (s)pomladi bolje cvetijo [The heart hurts, but pruned trees bloom better in the spring]. Šolski razgledi. 63(8), 3.

Kovač Šebart, M. (2014, February 22). Čas zamujenih javnih razprav: desetletje devetletke [A time of missed public debates: A decade of nine-year compulsory education]. Dnevnik, p. 17.

Kovač Šebart, M. (2016a, July 30). Dolgoročno pravično izobraževanje [Long-term equitable education]. Dnevnik. https://www.dnevnik.si/1042747607/slovenija/sola-in-drzava-dolgorocno-pravicno-izobrazevanje

Kovač Šebart, M. (2016b, September 24). Družba znanja? Ne me hecat!: šola [The knowledge society? Don’t pull my leg!: School.]. Dnevnik. https://www.dnevnik.si/1042751595

Kovač Šebart, M. (2017). Spoprijem z diskriminacijo in izključevanjem v javni šoli: med pravicami in pripoznanjem [Tackling discrimination and exclusion in public school: Between rights and recognition]. Sodobna pedagogika, 68(2), 10–32.

Kovač Šebart, M. (2019). Zdravi razum kot mesto boja za univerzalnost [Common sense as the place of a struggle for universality]. Sodobna pedagogika, 70(2), 10–30.

Kovač Šebart, M., & Kovač, M. (2018). Knowledge, values, equity: Contemporary tendencies in education. Dr. Kovač.

Kovač Šebart, M., & Krek, J. (2009). Vzgojna zasnova javne šole [The educational design of the public school]. Pedagoška fakulteta UL.

Kovač Šebart, M., & Štefanc, D. (2017a). Izobraževanje otrok [Education of children]. In A. Črnak-Meglič & B. Kobal Tomc (Eds.), Položaj otrok v Sloveniji danes: situacijska analiza [The Situation of Children in Slovenia today: A situational analysis] (pp. 113–139). Inštitut RS za socialno varstvo.

Kovač Šebart, M., & Štefanc, D. (2017b). Toward greater equity in education through prudent conceptual solutions: Some empirical findings and systemic recommendations. In M. Sardoč, & S. Gaber (Eds.), Fifty years of the Coleman report (pp. 195–218). Pedagoška fakulteta UL.

Krek, J. (Ed.). (1995). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji [White paper on education in the Republic of Slovenia]. Ministrstvo za šolstvo in šport.

Krek, J., & Metljak, M. (Eds.). (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji [White paper on education in the Republic of Slovenia]. Zavod RS za šolstvo.

Kroflič, R. (1997). Učno-ciljno in procesno-razvojno načrtovanje kurikula [Learning-goal and process-development curriculum planning]. In Kurikularna prenova. Zbornik (pp. 197–201). Nacionalni kurikularni svet.

Kuralt, Š. (2020, April 18). Ocenjevanje na daljavo ne more biti pravično [Remote assessment cannot be fair]. https://www.delo.si/novice/slovenija/ocenjevanje-na-daljavo-ne-more-biti-pravicno-300148.html

Liessmann, K. P. (2006). Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft [Theory of non-education. Errors of the knowledge society]. Paul Zsolnay Verlag.

Marjanovič Umek, L. (2008). Sprememb v vrtcu in šoli je veliko, strokovnih podlag zanje malo [Many changes in kindergarten and school, few professional bases for them]. Delo, 50(155), 21.

Marjanovič Umek, L., & Kovač Šebart, M. (1995). Zasnova osnovne šole [The design of compulsory education]. In J. Krek (Ed.), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (pp. 70–135). Ministrstvo za šolstvo in šport.

Mlakar, L. (2020, August 28). Ministrica Kustec: Novi virus nas v šolah ne bo več presenetil [Minister Kustec: The new virus will no longer surprise us in schools.]. https://siol.net/novice/slovenija/ministrica-kustec-novi-virus-nas-v-solah-ne-bo-vec-presenetil-532744

Močnik, R. (1985). VRO je Ich – Ideal birokracije [VRO is Ich – The ideal of bureaucracy]. Problemi, 23(4), 34–36.

New or renewed curricula for nine-year compulsory education [Novi oziroma prenovljeni učni načrti v devetletki]. (1997). Področna kurikularna komisija pri NKS.

Department of Pedagogy and Andragogy [Oddelek za pedagogiko in andragogiko]. (2020). Aktualno COVID-19 [The current COVID-19 situation]. https://pedagogika-andragogika.ff.uni-lj.si/aktualno-covid-19

OECD. Education policy outlook: Slovenia. (2016). https://www.oecd.org/slovenia/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Slovenia.pdf

OECD. (2017a). Early Learning Matters. OECD.

OECD. (2017b). Study on social and emotional skills. http://www.oecd.org/education/ceri/OECD-Study-on-Social-and-Emotional-Skills.pdf

OECD. Education at a glance: Slovenia. (2019). https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_SVN.pdf

Official data on the share of children with a delayed start of schooling [Uradni podatki o deležu otrok z odloženim začetkom šolanja]. (2020). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Organisation and financing of education act [Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)]. (1996). Ur. l. RS, 12/1996.

Organisation and financing of education act [Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5)]. (2007). Ur. l. RS, 16/2007.

Peršolja, M. (2020, May 15). Ko petica ne izmeri vsega znanja [When an ‘A’ does not measure all knowledge]. Dnevnik (pp. 14–15).

Pluško, A., Koren, A., Trtnik Herlec, A., Trnavčevič, A., Zupanc, D., Tkalčič, D., Lorenčič, I., Krek, J., Marjanovič Umek, L., Zorman, M., Kovač Šebart, M., Zupanc Grom, R., Gaber, S., Tkalec, V., Milekšič, V., & Medveš, Z. (1999). Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju: ravnatelji, osnovna šola [Determining and ensuring quality in education: Principals, compulsory education]. Ministrstvo za šolstvo in šport.

Pluško, A., Koren, A., Trtnik Herlec, A., Trnavčevič, A., Zupanc, D., Tkalčič, D., Lorenčič, I., Krek, J., Marjanovič Umek, L., Zorman, M., Kovač Šebart, M., Zupanc Grom, R., Gaber, S., Tkalec, V., Milekšič, V., Vilič Klenovšek, T., & Medveš, Z. (2001). Modro oko: spoznaj, analiziraj, izboljšaj: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju: 2001/2002 [Wise eye: Familiarise, analyse, improve: Identifying and ensuring quality in education: 2001/2002]. Zavod RS za šolstvo.

Poverty and inequality in Bosnia and Herzegovina 2007–2011 [Siromaštvo i nejednakost u Bosni i Hercegovini 2007-2011]. (2015). http://documents1.worldbank.org/curated/zh/976191468000247821/pdf/97643-REVISED-BOSNIAN-P132666-P152786-Box393190B-bt-BiH-poverty-and-Inequality-in-BiH.pdf

Pulliam, J. D., & Van Patten, J. (1996). History of Education in America. Macmillan.

Statement by Minister Simona Kustec and official spokesman Jelko Kacin regarding the current state of the COVID-19 epidemic [Izjava ministrice Simone Kustec in uradnega govorca Jelka Kacina v zvezi z aktualnim stanjem epidemije bolezni COVID-19]. (2020, 19 May). https://www.gov.si/novice/2020-05-19-izjava-ministrice-simone-kustec-in-uradnega-govorca-jelka-kacina-v-zvezi-z-aktualnim-stanjem-epidemije-bolezni-covid-19/

Štefanc, D. (2008). Ideje neoliberalizma v procesih rekonceptualizacije obveznega splošnega izobraževanja: nekatere teoretske poteze in praktične implikacije [Ideas of neoliberalism in processes of the reconceptualisation of compulsory general education: Some theoretical features and practical implications]. Sodobna pedagogika, 59(3), 10–31.

Štefanc, D. (2012). Kompetence v kurikularnem načrtovanju splošnega izobraževanja [Competences in curricular planning of general education]. ZIFF.

Štefanc, D., & Kovač Šebart, M. (2020) Nekaj razmislekov o razmerju med formativnim spremljanjem in ocenjevanjem znanja [Some reflections on the relationship between formative monitoring and knowledge assessment]. Sodobna pedagogika, 71(1), 10–31.

Universal declaration of human rights [Splošna deklaracija človekovih pravic]. (2018). Fakulteta za družbene vede and Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Vidmar, T. (2011). Šola in pojmovanja znanja med pragmatizmom in konstruktivizmom [School and conceptions of knowledge between pragmatism and constructivism]. Sodobna pedagogika, 62(1), 28–40.

Žagar, D., Pečjak, S., & Peklaj, C. (2003). Organizacija nivojskega pouka, stališča učencev, učiteljev in staršev do te oblike diferenciacije ter njeni učinki na učence: evalvacijska študija [The organisation of streamed lessons, the attitudes of students, teachers and parents towards this form of differentiation and its effects on students: An evaluative study]. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Published
2021-06-23