Fostering the Quality of Teaching and Learning by Developing the “Neglected Half ” of University Teachers’ Competencies

  • Barica Marentič Požarnik
  • Andreja Lavrič
Keywords: teaching competencies in higher education, pedagogical training of academic staff, key competencies, quality of teaching and learning

Abstract

For too long, the quality of teaching and learning in universities has been undervalued in comparison to research. Current social, economic, ecological and other challenges require that more attention be given to measures to improve the situation. Academic staff should receive incentives, policy support and high-quality pedagogical training to develop key competencies for excellence in teaching. Examples of key competencies in this area in different countries are presented as well as some schemes of policy support and pedagogical training. The case
study from the University of Ljubljana is based on experiences gathered from four groups of participants during a course on Improving University Teaching in 2013 and 2014. They gave their opinion on the relative importance of different competencies in teaching, to what extent have they developed them during the course and, finally, which activities and methods used have most contributed to their development. At the end, some measures to foster excellence in teaching at the level of policy are proposed, as well as areas for further research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aškerc, K. (2013). Training of Higher Education Teaching staff in terms of Human Resource Development in Higher Education. Master Thesis. Maribor: University of Maribor.

Aškerc, K. (2014). Pedagoška odličnost in usposobljenost akademskega osebja v kontekstu kakovosti visokošolskega izobraževanja. In J. Vogrinc & I. Devetak (Eds.), Sodobne teme na področju edukacije II (pp. 9-24). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Predobjava.

Bain, K. (2004). What the Best College Teachers do? Cambridge: Harvard University Press.

Baume, D. (2008). A Reference Framework for Teaching in Higher Education. NETTLE Project Publications Series 1. Southampton: University of Southampton.

Biggs, J. (1999). Teaching for Quality Learning at University. What student does. Buckingham: SRHE and Open University Press.

Cvetek, S. (2015, in print). Učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju: Teorija&praksa. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.

Gibbs, G., & Coffey, M. (2004). The impact of training of university teachers on their teaching skills, their approach to teaching and the approach to learning of their students. Active learning in higher education, 5(1), 87-100.

Karjalainen, A., & Nissila, S.-P. (2008). Towards Compulsory Higher Education in Finnish universities. NETTLE Project Publications Series 1. Southampton: University of Southampton.

Korthagen, F. (2005). Practice, Theory and Person in Life-Long Professional Learning. In D. Beijaard, P. C. Meijer, & G. Morine-Dershimer (Eds.), Teacher professional development in changing conditions (pp. 79-94). Dordrecht: Springer. (Translated as: Korthagen, F. (2009). Praksa, teorija in osebnost v vseživljenjskem učenju. Vzgoja in izobraževanje, XL(4), 4-14.)

Kotnik, R. (2006). Predpostavke kompetenčnega pristopa. Vzgoja in izobraževanje, XXXVII(1), 2-18.

Kugel, P. (1993). How Professors Develop as Teachers. Studies in Higher Education, 18(3), 315-329.

Marentič Požarnik, B. (1978). Prispevek k visokošolski didaktiki. Ljubljana: DZS.

Marentič Požarnik, B. (1994). Modeli didaktičkog usavršavanja sveučilišnih nastavnika i suradnika. Doktorska disertacija. Sveučilište u Zagrebu.

Marentič Požarnik, B. (1998). Izpopolnjevanje univerzitetnih učiteljev za boljše poučevanje kot del kulture kakovosti. Izkušnje, prototipi, modeli za ljubljansko univerzo. In B. Mihevc & B. Marentič Požarnik (Eds.), Za boljšo kakovost študija: Pogovori o visokošolski didaktiki (pp. 29-48). Ljubljana: CPI FF, Slovensko društvo za visokošolsko didaktiko.

Marentič Požarnik, B. (2005). Spreminjanje paradigme poučevanja in učenja ter njunega odnosa – eden temeljnih izzivov sodobnega izobraževanja. Sodobna pedagogika, 56(1), 58-75.
Marentič Požarnik, B. (2006). Uveljavljanje kompetenčnega pristopa terja vizijo, pa tudi strokovno utemeljeno strategijo spreminjanja pouka. Vzgoja in izobraževanje, XXXVII(1), 27-33.

Marentič Požarnik, B. (2007). Kaj je z enačbo »dober znanstvenik je enako dober univerzitetni učitelj«? Gostujoče pero, Delo, 29.11.2007.

Marentič Požarnik, B. (2009). Improving the quality of teaching and learning in higher education through supporting professional development of teaching staff. Napredak, 150(3/4), 341-359.

Marentič Požarnik, B. (2013) Usodni pedagoški virusi. Kako umestiti odličnost in inovativnost poučevanja na zemljevid odličnosti univerz? Gostujoče pero, Delo, 9.11.2013.

Marentič Požarnik, B., & Peeters, O. (2012). The (h)istory of Maidstone meetings: An inspiring example of an informal learning communityf involving European academic developers in the
‘pioneer’ stage. Higher Education Research Network Journal, Special Issue, 53-66.

Marentič Požarnik, B., & Puklek Levpušček, M. (2002). Perceptions of quality and changes in teaching and learning by participants of university staff development courses. Psihološka obzorja, 11(2), 71-79.

McMahon, F. (2014). The Development of Teachers’ Key Competencies for Student-centred Teaching and Learning. Presentation. Gradivo. Mednarodna konferenca Rektorske konference RS Študij danes, kakšen naj bo jutri? Ljubljana, 17.4.2014.

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (2011).

Merila za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem (2014).

Peklaj, C. (2006). Definiranje učiteljskih kompetenc – začetni korak za prenovo pedagoškega študija. In C. Peklaj (Ed.), Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev (pp. 19-28). Ljubljana: Center FF za pedagoško izobraževanje,.

Razdevšek-Pučko, C., & Rugelj, J. (2006). Kompetence v izobraževanju učiteljev. Vzgoja in izobraževanje, XXXVII(1), 34-40

Report to the European Commission on new modes of learning and teaching in higher education (2014). Luxemburg: Publication Office of the European Union.

Rutar, S. (2012). Pedagoško-andragoško usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Univerzi na Primorskem. In T. Vonta & S. Ševkušić (Eds.), Izzivi in usmeritve profesionalnega razvoja učiteljev (pp. 39-53). Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Schmidt, V. (1972). Visokošolska didaktika. Ljubljana: DZS.

The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in higher education. Universities UK, The Higher Education Academy.

Trigwell, K., Martin, E., Benjamin, J., & Prosser, M. (2000). Scholarship of Teaching: a model. Higher Education Research&Development, 19(2), 155-168.

Van de Ven, N., Koltcheva, N., Raaheim, A., & Borg, C. (2008). Educator Development: Initial Entry Training Policy and Characteristics. NETTLE Project Publications. Southampton, UK.

Webler, W. D. (2006). Key competencies in Teachers in Higher Education. Background of Academic Staff Development Programmes at the Universities of Osnabrueck, Oldenburg, Bremen, Paderborn, Kassel (and Marburg). Presentation at NETTLE Conference in Toledo.

Weinert, F. E. (2001). Concept of Competence: A Conceptual Clarification. In D. S. Rychen & L. H. Salganik (Eds.), Defining and Selecting Key Competencies (pp. 45-66). Seattle: Hofgrefe&Huber Publ.
Published
2015-06-30