Inclusive Education for Children with Specific Learning Difficulties: Analysis of Opportunities and Barriers in Inclusive Education in Slovenia

  • Marija Kavkler
  • Milena Košak Babuder
  • Lidija Magajna

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ainscow, M. (2003). Developing inclusive education system: what are the levers for change? International conference on inclusive education. Hong Kong, 16.–19. 12 2003.

Ainscow, M. (2005). From special education to effective school for all. Inclusion celebrating diversity. Inclusive and Supportive Education Congress. Glasgow, 1.–4. August 2005.

Ainscow, M., & Sandill, A. (2010). Developing inclusive education system: the role of organisational cultures and leadership. International Journal of Inclusive Education, 14(4), 401–416.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Ball, S. J. (1994). Education reform: A critical and post-structural approach. Buckingham: Open University Press.

Bassanini, A., & Scarpetta, S. (2001). The driving forces of economic growth: Panes data evidence from OECD countries. OECD Economic Studies, 33, 9–53.

Drabble, S. (2013). Support for children with special educational needs (SEN). Brussels: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion.

European Agency for Development in Special Education. (2010). Teacher Education for inclusion – International Literature Review. Odense, Denmark: Author. Retrieved 21 May 2011, from www.european.agency.org

European Commission/EACEA/Eurydice. (2012). Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

European Agency for Development in Special Needs Education. (2009). Key Principles for Promoting Quality in Inclusive Education – Recommendations for Policy Makers. Odense, Denmark: Author.

Falvey, M. A., & Givner, C. C. (2005). What is an inclusive school? In R. A. Villa & J. S. Thousand (Eds.), Creating an inclusive school (pp. 1–26). Alexandria, VA: Association for Supervision and
Curriculum Development.

Hargrass, H. (2005). Definitions of disability and disability policy in Egypt. In C. Barnes & G. Mercer (Eds.), The Social Model of Disability: Europe and the Major World (pp. 148–162). Leeds: The Disability Press.

Hegarty, S. (2003). Inclusion and EFA: Some perspectives from outside education. International conference on inclusive education. Hong Kong, 16.–19.12. 2003, pp. 23–32.

ICD-10 – International classification of diseases and related health problems, 10th revision. (1992). Geneva: World Health Organization.

Jereb, A. (2011). Ekonomske posledice učne neuspešnosti. In S. Pulec Lah & M. Velikonja (Eds.), Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli: izbrane teme (pp. 52–66). Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta.

Kavkler, M. (2011). Konceptualne osnove obravnave učencev z učnimi težavami. In M. Košak Babuder & M. Velikonja (Eds.), Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli: pomoč in podpora (pp. 8–
42). Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta.

Kavkler, M., Bregar-Golobič, K., Čačinovič Vogrinčič, G., Magajna, L., Klug, M., Pečjak, S., & Vernik, H. (2008). Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Kavkler, M., & Magajna, L. (2008). Opredeltiev, razsežnost, podskupine učnih težav. In L. Magajna, S. Pečjak, C. Peklaj, G. Čačinovič Vogrinčič, K. Bregar Golobič, M. Kavkler, & S. Tancig, Učne težave v osnovni šoli – problemi, perspektive, priporočila (pp. 23–32). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

KOP (Konvencija OZN o pravicah otrok, 1990). Ljubljana: UNICEF.

Lerner, J. (2003). Learning Disabilities: Theories, Diagnosis and Teaching Strategies. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.

Lorenz, S. (1999). Making inclusion work for children with Down syndrome. Down Syndrome News and Update, 1(4), 175–180.

Magajna, L., & Kavkler, M. (2002). Primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). In M. Kavkler (Ed.), Razvijanje potencialov otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami –
zbornik prispevkov. Kranjska Gora, 26.–28.9.2002 (pp. 3–6). Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Društvo Bravo; Different, d.o.o.

Magajna, L., Kavkler, M., & Križaj Ortar, M. (2003). Adults with Self-Reported Learning Disabilities in Slovenia: Findings from the International Adult Literacy Survey on the Incidence and Correlates of Learning Disabilities in Slovenia. Dyslexia, 9(4), 229–251.

Magajna, L., Pečjak, S., Peklaj, C., Bregar-Golobič, K., Čačinovič Vogrinčič, G., Kavkler, M., & Tancig, S. (2005). Učne težave v osnovni šoli – razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Razvojno-raziskovalni inštitut Svetovalnega centra.

Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S., Bregar-Golobič, K., & Nagode, A. (Ed.) (2008a). Učne težave v osnovni šoli: koncept dela, (Program osnovnošolskega izobraževanja). 1. natis. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Magajna, L., Pečjak, S., Peklaj, C., Čačinovič Vogrinčič, G., Bregar-Golobič, K., Kavkler, M., & Tancig, S. (2008b). Učne težave v osnovni šoli – problemi, perspektive, priporočila. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Magajna, L., Kavkler, M., Košak Babuder, M., Zupančič Danko, A., Seršen Fras, A., & Rošer, A. (2014). Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. VII. In N. Vovk Ornik (Ed.), Kriteriji
za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (pp. 23–31). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Meijer, C., Soriano, V., & Watkins, A. (Eds.) (2003). Special needs education in Europe. Thematic Publication. Middlefart, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education.

National Research Centre on Learning Disabilities NRCLD. (2007). Core concepts of RTI. Retrieved 26 January 2009, from http://www.ncrld.org/about/research/rti/concepts.html

Oliver, M. (2004). The social model of disability in action: if I had a hammer. In C. Barnes & G. Mercer (Eds.), Implementing the Social Model of Disability: Theory and Research (pp. 18–31). Leeds: The Disability Press.

Peček Čuk, M., & Lesar, I. (2010). Učitelji o vedenjskih reakcijah in učnem uspehu učencev s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. In A. Kobal (Ed.), Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi (pp. 165–208). Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta.

Poročevalec DZ, no. 71/2000.

Ravnik, M. I. (2000). Dopis državni sekretarki Ministrstva za zdravstvo SRS Dunji Kosmač Piškur. Ljubljana: Sekcija za otroško nevrologijo.

Reading Recovery Council of North America RRCNA. (2010). Response to intervention in grade one: Reading recovery. Summary report. Retrieved 15 August 2012, from http://www.nrcld.org/about/research/rti/concelts.html

Rejouis-Panayotopoulos, M. (2007). Opening Adress at EDA Conference. EDA NEWS, 1(5), 21–28. Republiški izpitni center (RIC). (2013). Splošne informacije o NPZ. Retrieved 12 November 2013, from www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije

Sekcija za otroško nevrologijo SZD. (2000). Poročilo Upravnega odbora sekcije za otroško nevrologijo. Ljubljana: SPS Pediatrična klinika.

Srebotnik, I. (2013). Spodbudno in zelo sporočilno. Šolsko razgledi, LXIV (7, 12. April).

SURS (2012). Osnovnošolsko izobraževanje mladine in odraslih v Sloveniji ob koncu šolskega leta 2010/2011. Retrieved 16 September 2013, from http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4636

Štraus, M., Šterman Ivančič, K., & Štigl, S. (2013). OECD PISA 2012 : matematični, bralni in naravoslovni dosežki slovenskih učencev: program mednarodne primerjave dosežkov učencev 2012 :
nacionalno poročilo. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Tikondwe Kamchedzera, E. (2011). Education of pupils with disabilities in Malawi’s inclusive secondary schools: policy, practice and experiences. Doctoral thesis. Warwick: University of Warwick, Institute of education.

UNESCO. (2001). Open file on inclusive education: the rationale for inclusive education. Support Materials for Managers and Administrators. Paris, UNESCO.

UNESCO. (2005). Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for ALL. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNESCO. (2009). Inclusive and Child Friendly Education. Retrieved 10 October 2010, from http://unesco.org.pk/education/icfe/

UNICEF. (2007). Promoting the rights of children with disabilities. Innocenti Digest, (13). Florence: Innocenti Research Centre.

Vidovich, L. (2001). A conceptual framework for analysis of education policy and practices: paper proposed for presentation at the Australian Association for Research in Education. Fremantle, December 2001.

Vršnik Perše, T. (2009). Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Znanstvena poročila Pedagoškega instituta 05/2009. Ljubljana: Pedagoški institut.

Zakon o osnovni šoli (1996). Uradni list Republike Slovenije, Nu. 12, 29. 11. 1996.

Zakon o osnovni šoli (2011). Uradni list Republike Slovenije, Nu. 87/11, 2. 11. 2011.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) (2000). Uradni list Republike Slovenije, Nu. 54/2000.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (2011). Uradni list Republike Slovenije, Nu. 58/2011.

Žolnir, N. (2010). Časi elitizma v šolstvu so minili. Delo, 7. 6. 2010, Year 52, No. 129, p. 4.
Published
2015-03-31