Forms of Cooperative Learning in Language Teaching in Slovenian Language Classes at the Primary School Level

  • Alenka Rot Vrhovec
Keywords: primary school, Slovenian, language classes, teaching methods, cooperative learning

Abstract

In the Slovenian language syllabus, teachers are recommended to provide a greater share of group work during class. During types of learning such as cooperative learning in smaller groups or pairs, students actively develop communicative competence. The present article presents a survey that attempted to determine whether teachers from the first to the fifth grade execute cooperative learning in language classes. The purpose of the article is to raise teachers’ awareness and encourage them to design and execute cooperative learning more frequently.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bešter Turk, M. (2011). Sporazumevalna zmožnost – eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine. Jezik in slovstvo, 56(3/4), 111-130.

Bešter Turk, M., & Križaj Ortar, M. (2009). Priročnik za učitelje – uvod. Za slovenščino v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: Založba Rokus Klett. Retrieved 05.03.2014 from http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/PR%20za%20ucitelje%20UVOD.pdf

Brown, H., & Ciuffetelli, D. C. (2009). Foundational methods: Understanding teaching and learning. Toronto: Pearson Education.

Deutsch, M. (1962). Cooperation and trust: Some theoretical notes. In M. R. Jones (Ed.), Nebraska symposium on motivation (pp. 275-319). Lincoln: University of Nebraska Press.

Deutsch, M. (1968). Field theory in social psychology. In G. Lindzey & E. Aronson (Ed.), The handbook of social psychology. 1 ed. (pp. 412–487). Reading, MA: Addison Wesley.

Dewey, J. (1915). The school and society. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Dewey, J. (2012). Šola in družba. Goran Gaber (trans.). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Gabrijelčič, M. (1993). Bogatimo besedni zaklad – z miselnimi vzorci. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Gilles, R. M., & Ashman, A. F. (1998). Behavior and interactions of children in cooperative groups in lower and middle elementary grades. Journal of Educational Psychology, 90(4), 746-757.

Gilles, R. M., & Ashman, A. F. (2003). Cooperative Learning: The social and intellectual Outcomes of Learning in Groups. London: Farmer Press.

Hedge, T. (2005). Writing. Oxford: Oxford University Press.

Jacobs, G. M., Lee, C., & Ng, M. (1997). Cooperative Learning in the Thinking Classroom. Research and Theoretical Perspectives. Retrieved 05.03.14 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED408570.pdf

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1985). Classroom Conflict. Controversy Versus Debate in Learning Groups. American Educational Research Journal, 22(2), 237-256.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Learning together and alone. Cooperative, competitive, and individualistic learning. Boston: Allyn & Bacon.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009a). An Educational Psychology Success Story: Social Interdependence Theory and Cooperative Learning. Retrieved 20.05.2014 from http://www.cooperation.org/wp-content/uploads/2011/01/ER.CL-Success-Story-Pub-Version-09.pdf

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009b). Introduction to Cooperative Learning. An Overview Of Cooperative Learning. Retrieved 13.03.2014 from http://www.co-peration.org/home/introduction-tocooperative-learning/

Jolliffe, W. (2007). Cooperative Learning in the Classroom: Putting It into Practice. London : SAGE Publications.

Kerndl, M. (2013). Diferenciacija in individualizacija pri pouku književnosti v tretjem triletju osnovne šole. Doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Križaj Ortar, M., Magajna, L., Pečjak, S., & Žerdin, T. (2000). Slovenščina v 1. triletju devetletne osnovne šole. Trzin: Izolit.

Lazarowitz, R., Hertz - Lazarowitz, R., & Baird, J. H. (1994). Learning Science in a Cooperative Setting: Academic Achievement and Affective Outcomes. Journal of Research in Science Teaching,
31(10), 1121-1131.

Lee, C. et al. (1997). Cooperative Learning in the Thinking Classroom. Research and Theoretical Perspectives. Retrieved 05.03.2014 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED408570.pdf

Lewin, K. (1948). Resolving social conflicts. New York: Harper.

Lv, Y. (2014). Cooperative Learning: An Effective Approach to College English Learning. Theory and Practice in Language Studies, 4(9), 1948-1953.

Magajna, L. et al. (2008). Učne težave v osnovni šoli: koncept dela. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Marentič Požarnik, B. (1992). Izkustveno učenje – modna muha, skupek tehnik ali alternativni model. Sodobna pedagogika, 1-2(43), 1-16.

Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.

Marentič Požarnik, B., & Plut Pregelj, L. (2009). Moč učnega pogovora. Ljubljana: DZS.

Marjanovič - Umek, L. et al. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Montasser, M. A. W. M. (2014). The Effectiveness of Using the Cooperative Language Learning Approach to Enhance EFL Writing Skills among Saudi University Students. Journal of Language
Teaching and Research, 5(3), 616-625.

Nicolas, J. D., & Miller, R. B. (1994). Cooperative Learning and Student Motivation. Contemporary Educational Psychology, 19, 161-178.

Novak, M. et al. (2009). Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Retrieved 05.03.2014 from http://www.zrss.si/pdf/OEMS_TUJCI%20-%20SMERNICE%20-%20usklajeno%20junij%20doc%2021%208%202009.pdf

Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2001). Human Development. New York: McGraw-Hill.

Peklaj, C. et al. (2001). Sodelovalno učenje ali kdaj več glav več ve. Ljubljana: DZS.

Petek, T. (2012). Ozaveščenost o javnem govornem nastopanju – priložnost za profesionalni razvoj učitelja. Jezik in slovstvo, 57(3-4), 115-129.

Petek, T. (2013). Vloga in položaj slovenščine v vzgojno-izobraževalnem procesu. Pedagoška obzorja, 28(1), 32-44.

Plut Pregelj, L. (2012). Poslušanje: način življenja in vir znanja. Ljubljana: DZS.

Potočnik, N. (2010). Učinek udejanja faz v procesu nastajanja neumetnostnih besedil. Doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo. Retrieved 05.03.2014 from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf

Ross, J., & Smythe, E. (1995). Differentiating cooperative learning to meet the needs of gifted learners. A case for transformational leadership. Journal for the Education of the Gifted, 19, 63-82.

Sharan, Y. (2010). Cooperative Learning for Academic and Social Gains: valued pedagogy, problematic practice. European Journal of Education, 45(2), 300-313.

Sharan, S., & Shachar, H. (1988). Language and Learning in the Cooperative Classroom. New York: Springer.

Siltala, R. (2010). Innovativity and cooperative learning in business life and teaching. University of Turku.

Slavin, R. E. (1983). When Does Cooperative Learning Increase Student Achievement? Psychological Bulletin, 94(3), 429-445.

Yazdani Moghaddam, M., & Fakhraee Faruji, L. (2013). Cooperative Tasks and Lexical Development of EFL Learners. The Electronic Journal for English as a Second Language, 17, 2.

Vodopivec, I., & Peklaj, C. (2003). Sodelovalno učenje v praksi. Modeli poučevanja in učenja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Žarkovič Adlešič, B. (2000). Delo z razredom. In M. Pušnik, B. Žarkovič Adlešič, & C. Bizjak, Razrednik v osnovni in srednji šoli (pp. 65-07). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Published
2015-09-30